ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

              

               ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารอย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบในเรื่อง ดังต่อไปนี้

รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

    การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

             • การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร

             • การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

             • การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

             • การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

             • การชำรุดสึกหรอของอาคาร

             • การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

             • การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

       1) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

             • ระบบลิฟต์

             • ระบบบันไดเลื่อน

             • ระบบไฟฟ้า

                • ระบบปรับอากาศ
            2) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

             • ระบบประปา

             • ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

             • ระบบระบายน้ำฝน

             • ระบบจัดการมูลฝอย

             ระบบระบายอากาศ

             • ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง  

            3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

             • บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

             • เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

             • ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน

             • ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

             • ระบบลิฟต์ดับเพลิง

             • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

             • ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

             • ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดังเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

             • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

             • ระบบป้องกันฟ้าผ่า

     การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

             • สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

             • สมรรถนะเครื่องหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

             • สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

      การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

             • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

             • แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

             • แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร

             • แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

      การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

             • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

             • แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

             • แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร

             • แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

   ลักษณะบริเวณที่ต้องตรวจสอบ

  ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมินลักษณะบริเวณที่นอกเหนือจากอาคารดังต่อไปนี้

ทางเข้าออกของรถดับเพลิง

             • ที่จอดรถดับเพลิง

             • สภาพของรางระบายน้ำ
  ระบบโครงสร้าง

  ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

             • ส่วนของฐานราก

             • ระบบโครงสร้าง

             • ระบบโครงหลังคา

      สภาพการใช้งานตามที่เห็น การสั่นสะเทือนของพื้น การแอ่นตัวของพื้น คาน หรือตง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ การเสื่อมสภาพของโครงสร้างที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของระบบโครงสร้างของอาคาร ความเสียหายและอันตรายของโครงสร้าง เช่น ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย ความเสียหายจากการแอ่นตัว ของโครงข้อหมุน และการ เอียงตัวของผนัง เป็นต้น

  ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

       ระบบลิฟต์  ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบลิฟต์

             • ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์

             • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

      ระบบบันไดเลื่อน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบของบันไดเลื่อน

             • ตรวจสอบการทำงานของบันไดเลื่อน

             • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการ

      ระบบลิฟต์  ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบลิฟต์

             • ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์

             • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

      ระบบบันไดเลื่อน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบของบันไดเลื่อน

             • ตรวจสอบการทำงานของบันไดเลื่อน

             • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการ

ตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

      ระบบไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ดังนี้

             • สภาพสายไฟฟ้า ขนาดกระแสของสาย จุดต่อสาย และอุณหภูมิขั้วต่อสาย

             • ท่อร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล

             • ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินและพิกัดตัดกระแสของบริภัณฑ์ประธานแผงย่อย และแผงวงจรย่อย

             • เครื่องตัดไฟรั่ว

             • การต่อลงดินของบริภัณฑ์ ขนาดตัวนำต่อลงดิน และความต่อเนื่องลงดิน ของท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล

             • ระบบไฟฟ้าของระบบลิฟต์

             • ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

             • ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ

             • ระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

             • รายการอื่นตามตารางรายการตรวจสอบ

                 ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะดังนี้

                             • วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ์ ที่ต้องให้สายวัดสัมผัสกับบริภัณฑ์ในขณะที่ แผงสวิตซ์นั้นมีไฟหรือใช้งานอยู่

                             • ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

                             • ถอดออกหรือรื้อบริภัณฑ์ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวิตซ์ แผงควบคุม เพื่อตรวจสภาพบริภัณฑ์

      ระบบปรับอากาศ ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบระบบปรับอากาศ ดังนี้

             • อุปกรณ์เครื่องเป่าลมเย็น (AHU)

             • สภาพทางกายภาพของเครื่องเป่าลมเย็น

             • สภาพการกระจายลมเย็นที่เกิดขึ้น

             • สภาพของอุปกรณ์และระบบควบคุม

 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

    ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

             • สภาพทางกายภาพและการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ 
               ฝน ระบบจัดการขยะมูลฝอย
ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

             • ความสะอาดของ ถังเก็บน้ำประปา

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

     ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมาย และไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบสภาพราวจับ และราวกันตก

             • ตรวจสอบความส่องสว่างของแสงไฟ บนเส้นทาง

             • ตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวาง ตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอก อาคาร

             • ตรวจสอบการปิด เปิดประตู ตลอดเส้นทาง

             • ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์

    ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน

             • ทดสอบการทำงานว่าสามารถใช้ได้ทันที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งแบบ อัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ รวมทั้งสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดย
              ไม่หยุดชะงักขณะเกิดเพลิงไหม้

             • การรั่วไหลของอากาศภายในช่องบันไดแบบปิดทึบที่มีระบบพัดลม อัดอากาศ รวมทั้งการออกแรงผลักประตูเข้าบันไดขณะพัดลมอัด
               อากาศ
ทำงาน

             • ตรวจสอบช่องเปิด เพื่อการระบายควันจากช่องบันไดและอาคาร รวมถึงช่องลมเข้าเพื่อเติมอากาศเข้ามาแทนที่ด้วย

             • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

    ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของแบตเตอรี่ เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

             • ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ และปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้

             • ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรอง ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ

             • ตรวจสอบการระบายอากาศ ขณะเครื่องยนต์ทำงาน

             • ตรวจสอบวงจรระบบจ่ายไฟฟ้า ให้แก่อุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิต และที่สำคัญอื่น ๆ ว่ามีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าดีขณะเกิดเพลิงไหม้ใน
               อาคาร

             • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

    ระบบลิฟต์ดับเพลิง ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบตามเกณฑ์ทั่วไปของลิฟต์

             • ตรวจสอบสภาพโถงปลอดควันไฟ รวมทั้งช่วงเปิดต่าง ๆ และประตู

             • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในโถงปลอดควันไฟ

             • ตรวจสอบการป้องกันน้ำไหลลงสู่ช่องลิฟต์ ( ถ้ามี )

             • ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งสัญญาณกระตุ้นจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการทำงานของระบบอัดอากาศ (ถ้ามี)

             • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

    ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

             • ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในแต่ละห้อง /พื้นที่ ครอบคลุมครบถ้วน

             • ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ , อุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆครอบคลุมครบถ้วน ตำแหน่งของแผงควบคุมและแผงแสดงผลเพลิงไหม้

             • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ใช้สัญญาณกระตุ้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

             • ตรวจสอบความพร้อมในการแจ้งเหตุทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

             • ตรวจสอบขั้นตอนการแจ้งเหตุอัตโนมัติ และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน

 

 

 

 dot
WEBBOARD
dot
bulletอ่านกระทู้ใน WEBSITE
dot
สาระน่ารู้ของงานก่อสร้าง
dot
bulletเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง
bulletประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย
bulletความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย และการปลูกสร้างบ้าน
bulletปัญหาที่มาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของการวางแท็งค์น้ำ
bulletบ้านเพื่อสุขภาพ
bulletไอเดียแต่งบ้านราคาประหยัด
bulletวัสดุที่ทำให้ผนังบ้านเย็น
bulletแบบบ้านฟรี สำนักงานโยธา
dot
ผลงานการออกแบบ
dot
bulletบ้านพักอาศัย
bulletทาวน์เฮ้าส์
bulletอาคารพาณิชย์
bulletอพาร์ทเม้นท์
bulletโรงงาน&คลังสินค้า
bulletอาคารสำนักงาน
bulletKIOSK & BOOTH
bulletออกแบบตกแต่งภายใน
bulletอื่น ๆ
dot
อ่านข่าวสารวันนี้
dot
bulletข่าวไทยรัฐ
bulletข่าวเดลินิวส์
bulletข่าวคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
bullet7 มหัศจรรย์แห่งชีวิต และ 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
bulletเอกสารในการกู้บ้าน
bulletตัวอย่างการคิดเงินงวด
bulletกลยุทธในการขอกู้เงิน
bulletฮวงจุ้ย : วิธีตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
dot
บันเทิง
dot
bullet GAME ON LINE
bulletจองตั๋วดูหนัง เมเจอร์
bulletซื้อ-ขาย ของมือสอง
bulletฟังวิทยุ ONLINE
bulletเช็คราคาอุปกรณ์คอม
bulletDOWNLOAD SOFTWARE
dot
ต้องการรับข่าวสารของ WEBSITE

dot


โอ้เอ้ ทีม
DVD ราคาถูก
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
ขายสินค้า โฆษณาสินค้า ร้านค้าออนไลน์


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
***เราสร้างมาตรฐานในการให้บริการที่เป็นกันเอง และซื่อตรงต่อลูกค้าเสมอมา*** อำนวย-ดีไซน์ TEL:089-175-3206 , FAX:02-991-1727, EMAIL:t_eae@yahoo.com